Miles from Tomorrowland: Interstellar Missions

Hãy giúp Miles và M.E.R.C. dọn dẹp tất cả đống rác ngoài vũ trụ! Miles from Tomorrowland: Interstellar Missions sẽ cho bạn bay giữa những vì sao. Nhiệm vụ của bạn là phải dọn sạch đường cho Stellosphere. Hãy lấy tất cả thùng gỗ và cẩn thận với những thiên thể! Miles from Tomorrowland: Interstellar Missions là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.