TW: The Purple Menace

3.722 Phiếu bình chọn
Phóng xúc tu để bắt giữ những vi khuẩn ngoại lai! Tiếp hợp những sinh vật yếu đủ lâu để hút lấy sức mạnh của chúng. Rút cạn năng lượng cả vi khuẩn ngoại lai và nắm giữ kiểm soát. Kết hợp các xúc tu để điều khiển những vi khuẩn ngoại lai mạnh Chiếm đóng toàn bộ khu vực nấm và bào tử để giành chiến thắng! TW: The Purple Menace là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.