Xếp Bài Nhện

4.1230 Phiếu bình chọn
Hãy xếp những chồng bài với giá trị giảm dần để dọn sạch toàn bộ bộ bài! Sắp xếp nhiều bộ bài gồm các quân rô. Di chuyển các quân một cách chiến lược để tạo các chồng chẵn với giá trị thấp dần. Chạy đua với thời gian để tạo càng nhiều chồng bài càng tốt! Nếu muốn thử thách nhiều hơn nữa, hãy thử kiểu chơi với nhiều chất khác nhau! Xếp Bài Nhện là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.